Kişisel verilerin işlenmesi aydınlatma metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

BaÅŸta özel hayatın gizliliÄŸi olmak üzere kiÅŸilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kiÅŸisel verileri iÅŸleyen gerçek ve tüzel kiÅŸilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 6698 sayılı KiÅŸisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKKâ€) hususunda Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Åžti. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü†baÅŸlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

VERÄ° SORUMLUSU ve TEMSÄ°LCÄ°SÄ°

Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak en iyi bahis siteleri, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti.’nın verdiği hizmetler dikkate alındığında, kişisel verileriniz; sunduğumuz bu hizmetlerden sizleri faydalandırabilmek için:
Looking for a straightforward and expedited sale? Consider reaching out to this home buying company in Cincinnati, OH for a smooth selling experience:https://www.companiesthatbuyhouses.co/florida/home-buying-company-gainesville-fl/.

 • Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları YönetmeliÄŸi ve Milli EÄŸitim Bakanlığı mevzuatının gerekliliklerini yerine getirmek,
 • Öğrenci kayıt ve sair iÅŸlemlerinin gerçekleÅŸtirilmesi,
 • Kurumumuz ve öğrenci hakkında bilgilendirme amacıyla doÄŸrudan bizimle paylaÅŸmış olduÄŸunuz iletiÅŸim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Okulumuzla ilgili haber, geliÅŸme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.
 • Okulumuz tarafından yürütülen eÄŸitim/öğretim faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi, ve hizmetin ifası ile okulumuz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kiÅŸilerin faydalanmasını saÄŸlamak,
 • Kurumumuz tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Kurumumuz prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliÄŸi süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iÅŸ sürekliliÄŸin saÄŸlanması,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Okulumuzca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi,
 • Okul güvenliÄŸinin tesisi,  

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

İşlenme amacına uygun bir şekilde uygun süre zarfından fiziksel ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde saklanmaktadır. Bu vesileyle Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti.  başta KVKK olmak üzere tüm yasal mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz Okulumuz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta, şirket içi yazılım, şikayet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri üzerinden) toplanacaktır.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin iÅŸlemeyi gerekli kılması (Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları YönetmeliÄŸi, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ä°ÅŸ Kanunu, Ä°SG YönetmeliÄŸi, Vergi Usul Kanunu, Tüketici Kanunu vs.)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken ÅŸahsınızın veya bir baÅŸkasının yaÅŸamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiÅŸ olduÄŸumuz sözleÅŸmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenmesinin gerekli olması,
 • KiÅŸisel verinizin tarafınızca alenileÅŸtirilmiÅŸ olması,
 • Åžirket olarak yasal veya sözleÅŸmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kiÅŸisel verilerinizin iÅŸlenmesinin meÅŸru menfaatimiz için gerekli olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

 • Açık rızanızın bulunması,
 • SaÄŸlık dışındaki kiÅŸisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın.

Detaylı bilgi için “KiÅŸisel Verilerin Ä°ÅŸlenmesi ve Korunması Politikasıâ€na bakınız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Yukardaki amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz ;  yurtiçinde bulunan denetleyici ve düzenleyici makamlar, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere,  şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza,  şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları,  tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde ilgili kişi, tüzel kişi olması halinde ise  yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre, Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti.‘ne başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • KiÅŸisel veri iÅŸlenip iÅŸlenmediÄŸini öğrenme,
 • KiÅŸisel verileri iÅŸlenmiÅŸse buna iliÅŸkin bilgi talep etme,
 • KiÅŸisel verilerin iÅŸlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸileri bilme,
 • KiÅŸisel verilerin eksik veya yanlış iÅŸlenmiÅŸ olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KiÅŸisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KiÅŸisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu iÅŸlemlerin kiÅŸisel verilerin aktarıldığı üçüncü kiÅŸilere bildirilmesini isteme,
 • Ä°ÅŸlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kiÅŸinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KiÅŸisel verilerin kanuna aykırı olarak iÅŸlenmesi sebebiyle zarara uÄŸraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler ;  Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Okulumuz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 
TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
Ä°nternet sitemizde (https://www.biskuids.com.tr/kvkk) yer alan “KVKK  BaÅŸvuru Formuâ€nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliÄŸinizi tespit edici bir belge ile ÅŸahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara iliÅŸkin baÅŸvuru yapmaya yetkili olduÄŸunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “Ahmet Yesevi Mah. Farabi Cad. E Blok No:16 E/C Nilüfer/Bursaâ€Â adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
KVKK BaÅŸvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik Ä°mza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza†sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Åžirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “………@hs01.kep.trâ€adresine, ya da Åžirketimize daha önce bildirdiÄŸiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. 

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Biskuids Oyun Atölyesi San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres:
Ahmet Yesevi Mah. Farabi Cad. E Blok No:16 E/C Nilüfer/Bursa 
Telefon:
Mobil: 0530 130 16 26
E-Posta: info@biskuids.com.tr
……………